Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.     Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand
aan consumenten aanbiedt;
2.     Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of
bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3.     Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de
ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,
tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of
meer technieken voor communicatie op afstand;
4.     Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het
sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde
ruimte zijn samengekomen;
5.     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
6.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te
zien van de overeenkomst op afstand;
7.     Dag: kalenderdag;
8.     Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van
producten en/of diensten, waarvan de levering en/of afnameverplichting in de tijd is
gespreid;
9.     Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt
om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 
 
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Fotobehangkoning
Zuiderkruis 42F
7904 HV Hoogeveen
Telefoonnummer: +31626797652
bereikbaar op werkdagen (uitgezonderd feestdagen) van 09.00 uur tot 17.00 uur
E-mailadres: info@fotobehangkoning.nl
KvK-nummer: 77865049
Btw-identificatienummer: NL003252611BB10
 
Artikel 3 - Toepasselijkheid
1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en
op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2.     Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet
mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven
dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de
consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.     Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van
het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze

algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden
gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk
is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op
verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen
worden toegezonden.
4.     Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden
steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 
 
Artikel 4 - Het aanbod
1.     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer
gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod
binden de ondernemer niet.
3.     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de
rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit
betreft in het bijzonder:
·       de prijs inclusief belastingen;
·       de eventuele kosten van aflevering;
·       de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor
nodig zijn;
·       het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
·       de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
·       de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen
van de prijs;
·       de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere
grondslag dan het basistarief;
·       indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze
voor de consument te raadplegen is;
·       de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem
niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan
herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
·       de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden
gesloten;
·       de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop
de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
·       de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die
strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 
 
Artikel 5 - De overeenkomst
1.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij
gestelde voorwaarden.
2.     Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de
overeenkomst ontbinden.
3.     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht
van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan
betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.     De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de
consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en
factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op
afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te
weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.     De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier
kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,  meesturen:
      a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met
klachten terecht kan;
      b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten
zijn van het herroepingsrecht;
      c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor
zover
 van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering
van de
 overeenkomst op afstand;
      e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur
heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 
6.      Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten
of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten;
1.     De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product
gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden met uitzondering van het fotobehang van uw eigen foto, fotobehang op maat en het fotobehang uit de CN, Dedicated CN en Komar collectie. Deze kunnen niet retour!
De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot
opgave van zijn reden(en) verplichten.

 1. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf
  door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft
  ontvangen, of:
  a.     als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag
  waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft
  ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het
  bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere
  producten met een verschillende levertijd weigeren.
  b.     als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de
  dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het
  laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c.     bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde
  periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste
  product heeft ontvangen.

  Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
  3.     De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van
  digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen
  zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de
  reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  4.     De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de
  overeenkomst.
   
  Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële
  drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
  5.     Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het
  herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de
  bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de
  vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
  6.     Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument
  heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke
  bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie
  heeft ontvangen.
   
  Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
  1.     Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
  verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de
  aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij
  is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een
  winkel zou mogen doen.
  2.     De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het
  gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
  3.     De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de
  ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte
  informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
   

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1.     Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de
bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere
ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2.     Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde
melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde
van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af
te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het
product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3.     De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien
redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer
verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.     Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht
ligt bij de consument.
5.     De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als
de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de
ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor
terugzending niet te dragen.
6.     Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de
verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor
verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de
bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan
dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van
herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7.     De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van
water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume
of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a.     de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor
herroeping niet heeft verstrekt, of;
b.     de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of
levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft
verzocht.
8.     De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op
een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a.     hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het
beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b.     hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn
toestemming; of
c.     de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9.     Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende
overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1.     Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische
wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een
ontvangstbevestiging.

 1. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele
  leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product,
  onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de
  herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij
  wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument
  aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
  3.     De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument
  heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is
  kosteloos voor de consument.
  4.     Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de
  goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de
  duurdere methode niet terug te betalen.

  Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
  De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het
  herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig
  voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
  1.     Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de
  financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de
  herroepingstermijn kunnen voordoen;
  2.     Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare
  veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of
  diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk
  aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding
  van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale
  inhoud en/of diensten af te nemen;
  3.     Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  a.     de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
  consument; en
  b.     de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de
  ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  4.     Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de
  overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor
  woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
  5.     Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een
  bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
  6.     Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet
  geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of
  beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  7.     Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  8.     Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet
  geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is
  verbroken;
  9.     Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere
  producten;
  10.  Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de
  overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan

de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft;
11.  Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de
verzegeling na levering is verbroken;
12.  Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
13.  De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a.     de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
consument; en
b.     de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
 
Artikel 11 - De prijs
1.     Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg
van veranderingen in Btw-tarieven.
2.     In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de
prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer
geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan
schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het
aanbod vermeld.
3.     Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.     Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a)     deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b)     de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag
waarop de prijsverhoging ingaat.
5.     De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 
 
Artikel 12 - Conformiteit en Garantie
1.     De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2.     Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet
niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in
de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen
gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 
 
Artikel 13 - Levering en uitvoering
1.     De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling
van aanvragen tot verlening van diensten.
2.     Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft
gemaakt.

 1. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
  vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
  binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de
  bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk
  kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de
  bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de
  overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
  4.     In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de
  consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding,
  terugbetalen.
  5.     Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich
  inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op
  duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
  Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van
  retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
  6.     Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer
  tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de
  ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
  overeengekomen.   
  7. Wanneer een levering van het product beschadigd bij de consument wordt aangeboden
  door het transportbedrijf dan dient het product te worden geweigerd door de consument.
  Consument noteert daarbij de naam van de bezorger, de datum, en wat er beschadigd is en 
  meld dit vervolgens bij de ondernemer.


 
Artikel 14 -Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1.     De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die
strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of
diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2.     De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt
tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te
allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe
overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3.     De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
-        te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of
in een bepaalde periode;
-        tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
-        altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft
bedongen.
Verlenging:
4.     Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet
stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5.     In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en
tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie
maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de
verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
  afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden
  verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten
  hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst
  strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws-
  en weekbladen en tijdschriften.
  7.     Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van
  dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt
  niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of
  kennismakingsperiode.
  Duur:
  8.     Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een
  jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand
  opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de
  overeengekomen duur verzetten.

   
  Artikel 15 - Betaling
  1.     Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde
  bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval
  van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de
  deze overeenkomst betreffende bescheiden.
  2.     Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer
  een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is
  bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de
  desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
  plaatsgevonden.
  3.     De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
  betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
  4.     In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke
  beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten
  in rekening te brengen.
   
   
  Artikel 16 - Klachtenregeling
  1.     De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
  behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd,
  volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument
  de gebreken heeft geconstateerd.
  3.     Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
  gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar
  langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen
  geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een
  meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
   

Artikel 17  Intellectuele eigendom.
De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven
informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met
betrekking tot de website berusten  bij Fotobehangkoning, haar toeleveranciers of
andere rechthebbenden. 
Artikel 18 Persoonsgegevens.
Fotobehangkoning zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in
overeenstemming met haar privacy beleid. Fotobehangkoning neemt daarbij de van
toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
Op alle aanbiedingen van Fotobehangkoning, haar overeenkomsten en de uitvoering
daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 20 Links
De website van Fotobehangkoning kan advertenties van derden of koppelingen naar
andere websites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft 
Fotobehangkoning geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Artikel 21 Uw rechten
U kunt altijd aan Fotobehangkoning vragen welke gegevens over u worden verwerkt.
Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Fotobehangkoning vragen
verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Fotobehangkoning zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het
ontvangen van informatie dan kunt u Fotobehangkoning hiervan op de hoogte stellen.
Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft
opgegeven.
 
Artikel 22 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet
ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op
zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 
Artikel 23 - Voorwaarden voor het aanbrengen van Fotobehang van Fotobehangkoning.
Het object waarop het fotobehang wordt aangebracht dient geheel vlak en schoon te zijn. Oude behanglagen afstomen of verwijderen. Los pleisterwerk verwijderen en oneffenheden egaliseren met een vulmiddel. Sterk zuigende en nieuwe ondergronden voorlijmen. Niet-zuigende ondergronden grondig open schuren. De ondergrond zeer goed reinigen en drogen.